Gegevensbeleid en privacy

QKunst heeft in haar bedrijfsvoering zowel intern als extern regelmatig te maken met het verwerken van gegevens. Uiteraard verwerkt QKunst uitsluitend de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor een optimale bedrijfsvoering en/of hoogwaardige dienstverlening. QKunst gaat met uiterste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens die zij verwerkt en heeft de interne processen met alle waarborgen omkleed. Verantwoordelijk voor het gegevensbeleid is de directeur van QKunst.

Nieuwsbrief

De persoonsgegevens die QKunst voor het versturen van de nieuwsbrief gebruikt zijn uitsluitend voor-en achternaam en e-mailadressen van belangstellenden. Deze gegevens worden verwerkt zolang de nieuwsbrief wordt verzonden tenzij iemand zich voor de nieuwsbrief heeft afgemeld. Na een afmelding worden de gegevens direct uit het bestand verwijderd.

Persoonsgegevens wettelijke plicht

QKunst verwerkt ook persoonsgegevens indien hiertoe een wettelijke plicht bestaat, zoals gegevens die nodig zijn om belastingaangifte te doen.

Gegevensverwerking bij QKunst Collectiebeheer

QKunst gebruikt bij het leveren van de dienst Collectiebeheer o.a. de collectiebeheerapplicatie. Deze webapplicatie maakt het mogelijk om kunstcollecties inzichtelijk te maken door de gegevens van kunstwerken uit de betreffende collectie te registreren, verwerken en beheren. Hierin worden gegevens opgenomen van de kunstwerken en de kunstenaars die deel uitmaken van de betreffende collectie.

QKunst verwerkt uitsluitend gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het digitaal beheer van de kunstcollectie en uitsluitend voor de duur van de overeenkomst met de betreffende opdrachtgever. Deze gegevens kunnen afkomstig zijn uit openbare databestanden. Het is mogelijk dat er hierbij gegevens worden verwerkt die kunnen worden beschouwd als zijnde persoonsgegevens in de zin van de geldende wetgeving. Om een zorgvuldige verwerking hiervan te waarborgen, zijn in de interne organisatie alle passende maatregelen genomen voor een adequate beveiliging.

Delen van (persoons)gegevens met derden

QKunst verkoopt geen gegevens aan derden en verstrekt uitsluitend gegevens aan subverwerkers indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze derden – zoals bijvoorbeeld een hostingbedrijf – sluit QKunst een overeenkomst waarin dezelfde waarborgen wat betreft beveiliging en geheimhouding kan worden gegarandeerd. QKunst blijft verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens verstrekt aan andere landen buiten Nederland en/of aan internationale organisaties.

Cookies

QKunst plaatst uitsluitend technische en functionele cookies bij het gebruik van de website www.qkunst.nl. De cookies die QKunst gebruikt zijn nodig voor de technische werking van de website en een toegankelijke functionaliteit voor de bezoeker. Een bezoeker van de website www.qkunst.nl kan zich eenvoudig afmelden voor het plaatsen van deze cookies. Het afmelden kan de bezoeker zelf door de eigen instellingen van de gebruikte internetbrowser aan te passen.

Beveiliging

QKunst heeft ter bescherming van alle gegevens passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft het recht op inzage over welke persoonsgegevens QKunst van de betreffende persoon heeft verzameld. Tevens heeft iedereen het recht om de verwerkte persoonsgegevens te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Daarnaast heeft iedereen het recht om eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door QKunst. Voor meer informatie over het uitoefenen van deze rechten kan contact opgenomen worden met QKunst via contact@qkunst.nl. QKunst zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, reageren.

QKunst wijst hierbij tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens indien een vermoeden bestaat van onjuiste en/of onrechtmatige verwerking van gegevens.

Voor overige vragen en/of opmerkingen over de technische en/of organisatorische beveiligingsmaatregelen, over de inhoud van de gegevens van de collectiebeheerapplicatie en over het gebruik van specifieke (persoons-)gegevens en/of het aanpassen of verwijderen hiervan, kunt u contact opnemen met QKunst via contact@qkunst.nl of qkunst.nl.